วันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2558

TOEFL เชียงใหม่: ทุนการศึกษาธนาคารกรุงเทพ เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปี 2558

ธนาคารกรุงเทพมีความประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่พนักงานและบุคคลภายนอก เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทสถาบันต่างประเทศ และในประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) ประจำปี 2558

รายละเอียดทุน
1. ทุนปริญญาโทต่างประเทศ รวมจำนวน 13 ทุน ณ สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จีน และญี่ปุ่น ตามที่ธนาคารกำหนด ดังนี้
 • ประเทศสหรัฐอเมริกา (เฉพาะหลักสูตร 2 ปี) รวม 5 ทุน:
  • สาขาวิชา MBA จำนวน 4 ทุน
  • สาขา Computer Science, IT, MIS จำนวน 1 ทุน
 • สหราชอาณาจักร รวม 4 ทุน:
  • สาขาวิชา MBA, Finance จำนวน 3 ทุน
  • สาขาวิชา Computer Science, IT, MIS จำนวน 1 ทุน
 • ประเทศจีน และประเทศญี่ปุ่น สาขาวิชา MBA รวมจำนวน 4 ทุน

2. ทุนปริญญาโทในประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) รวมจำนวน 10 ทุนคุณสมบัติผู้สมัคร
กรณีผู้สมัครเป็นบุคคลภายนอก1. อายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันที่ 10 เมษายน ของปีที่สมัคร)
2. ต้องมีสัญชาติไทย หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
4. ไม่เคยรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่เป็นความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
5. เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง
6. ได้รับการตอบรับในสาขาวิชา / สถาบันการศึกษาที่ธนาคารกำหนด
กรณีผู้สมัครเป็นพนักงานธนาคาร7. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุในหลักเกณฑ์ 1- 6 
8. หัวหน้างานและผู้รับผิดชอบสายงานให้ความเห็นชอบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการสมัครรับทุน และเป็นพนักงานที่มีศักยภาพสามารถเติบโตเป็นระดับหัวหน้างานในอนาคตได้

หลักฐานการสมัคร
กรณีผู้สมัครเป็นบุคคลภายนอก1. ใบสมัครขอรับทุนธนาคาร 
2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก หรือแว่นตาดำ ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
3. ประวัติส่วนตัว (Curriculum Vitae) เป็นภาษาอังกฤษ 
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
5. สำเนาผลการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
6. สำเนาผลการสอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด เช่น
TOEFL, IELTS, GMAT, GRE 
7. ใบตอบรับจากสถาบันการศึกษาที่ธนาคารกำหนด พร้อมทั้งรายละเอียดหลักสูตรและรายวิชา ที่มุ่งเน้น
    ประโยชน์และความสาคัญของเนื้อหาวิชา รวมถึงค่าใช้จ่ายในการศึกษา
8. หนังสือรับรองสำหรับสมัครขอทุนการศึกษาระดับปริญญาโทจากผู้บังคับบัญชา หรืออาจารย์ระดับ
    มหาวิทยาลัย (Recommendation Form) ตามแบบฟอร์มที่ธนาคารกำหนด จำนวน 2 ชุด 

กรณีผู้สมัครเป็นพนักงานธนาคาร 

9. หลักฐานการสมัครต่างๆ ตามข้อ 1 - 7
10. หนังสือรับรองจากหัวหน้างานเพื่อสนับสนุนการขอทุนการศึกษาระดับปริญญาโทจากผู้บังคับบัญชา
     ตามแบบฟอร์มที่ธนาคารกำหนด 

เอกสารทุกฉบับให้เขียนรับรอง 'สำเนาถูกต้อง' และลงชื่อกำกับไว้ด้วย และผู้สมัครจะต้องตรวจสอบและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกาหนด เมื่อคณะกรรมการคัดเลือกได้ตรวจสอบคุณสมบัติจากเอกสารและหลักฐานแล้ว ถ้าปรากฏในภายหลังว่า ผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครจะถือว่าขาดคุณสมบัติทันที

การรับสมัคร
ผู้สนใจสมัคร สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 10 เมษายน 2558 ที่ www.bangkokbank.com หัวข้อ เกี่ยวกับธนาคารกรุงเทพ > งานกับธนาคาร > ทุนการศึกษาธนาคารกรุงเทพ โดยสามารถสมัครได้ด้วยตนเองหรือส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครข้างต้น มาที่

งานพัฒนาและเตรียมผู้บริหาร สายทรัพยากรบุคคล ชั้น 2
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ สานักงานพระราม 3
เลขที่ 2222 ถนนพระราม 3
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120

ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. (66) 0-2296-8358

กำหนดการ

 รายละเอียด
 ทุนทุกประเภท
รับสมัคร
วันนี้ – 10 เมษายน 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเดือนเมษายน 2558
สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์เบื้องต้น:
 • แบบทดสอบวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา
 • แบบทดสอบบุคลิกภาพ
 • แบบทดสอบภาษาอังกฤษ
เดือนเมษายน 2558
สอบสัมภาษณ์เดือนพฤษภาคม 2558
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเดือนมิถุนายน 2558

หมายเหตุ: ธนาคารขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงกำหนดการตามความเหมาะสม

ต้องการคำแนะนำในการเตรียมตัวสอบ เพื่อให้ได้คะแนน TOEFL , IELTS, GRE, GMAT ติดต่อพี่ๆ TeamAce! ได้เลยนะคะ

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558

TOEFL เชียงใหม่ : เคล็ดลับเกี่ยวกับการหาทุนการศึกษา สำหรับเรียนต่อ ป.โท และ ป.เอก ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

เคล็ดลับเกี่ยวกับการหาทุนการศึกษา สำหรับเรียนต่อ ป.โท และ ป.เอก ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

น้องๆทราบไหม๊คะ ว่าหลายๆมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา มีทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติเพื่อเรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท หรือ ป.เอก)

แต่การที่จะให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษานั้น น้องๆต้องทำการศึกษาจากในเว๊บไซต์ของมหาวิทยาลัยนั้นให้ละเอียดค่ะ โดยการอ่านจาก หน้าที่มีหัวข้อ Financial Aid นะคะ รับรองจะไม่พลาดทุนดีดีแน่นอนค่ะ

Did you know many U.S. institutions offer financial aid for graduate students? To get the most detailed information about available financial support, remember to carefully read the Financial Aid section on the institution’s website.


สำหรับน้องๆที่สนใจสอบถามเรื่องทุนการศึกษาเพิ่มเติมจาก TOEFL เชียงใหม่ สามารถติดต่อกับเราได้ที่ 081-8212686 ทุกวันค่ะ

หรือ ติดต่อเราผ่าน 
Facebook: TOEFL เชียงใหม่ 
Line: acecnx
Email: infohere.ace@gmail.com