วันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2558

TOEFL เชียงใหม่: ทุนการศึกษาธนาคารกรุงเทพ เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปี 2558

ธนาคารกรุงเทพมีความประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่พนักงานและบุคคลภายนอก เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทสถาบันต่างประเทศ และในประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) ประจำปี 2558

รายละเอียดทุน
1. ทุนปริญญาโทต่างประเทศ รวมจำนวน 13 ทุน ณ สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จีน และญี่ปุ่น ตามที่ธนาคารกำหนด ดังนี้
 • ประเทศสหรัฐอเมริกา (เฉพาะหลักสูตร 2 ปี) รวม 5 ทุน:
  • สาขาวิชา MBA จำนวน 4 ทุน
  • สาขา Computer Science, IT, MIS จำนวน 1 ทุน
 • สหราชอาณาจักร รวม 4 ทุน:
  • สาขาวิชา MBA, Finance จำนวน 3 ทุน
  • สาขาวิชา Computer Science, IT, MIS จำนวน 1 ทุน
 • ประเทศจีน และประเทศญี่ปุ่น สาขาวิชา MBA รวมจำนวน 4 ทุน

2. ทุนปริญญาโทในประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) รวมจำนวน 10 ทุนคุณสมบัติผู้สมัคร
กรณีผู้สมัครเป็นบุคคลภายนอก1. อายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันที่ 10 เมษายน ของปีที่สมัคร)
2. ต้องมีสัญชาติไทย หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
4. ไม่เคยรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่เป็นความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
5. เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง
6. ได้รับการตอบรับในสาขาวิชา / สถาบันการศึกษาที่ธนาคารกำหนด
กรณีผู้สมัครเป็นพนักงานธนาคาร7. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุในหลักเกณฑ์ 1- 6 
8. หัวหน้างานและผู้รับผิดชอบสายงานให้ความเห็นชอบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการสมัครรับทุน และเป็นพนักงานที่มีศักยภาพสามารถเติบโตเป็นระดับหัวหน้างานในอนาคตได้

หลักฐานการสมัคร
กรณีผู้สมัครเป็นบุคคลภายนอก1. ใบสมัครขอรับทุนธนาคาร 
2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก หรือแว่นตาดำ ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
3. ประวัติส่วนตัว (Curriculum Vitae) เป็นภาษาอังกฤษ 
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
5. สำเนาผลการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
6. สำเนาผลการสอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด เช่น
TOEFL, IELTS, GMAT, GRE 
7. ใบตอบรับจากสถาบันการศึกษาที่ธนาคารกำหนด พร้อมทั้งรายละเอียดหลักสูตรและรายวิชา ที่มุ่งเน้น
    ประโยชน์และความสาคัญของเนื้อหาวิชา รวมถึงค่าใช้จ่ายในการศึกษา
8. หนังสือรับรองสำหรับสมัครขอทุนการศึกษาระดับปริญญาโทจากผู้บังคับบัญชา หรืออาจารย์ระดับ
    มหาวิทยาลัย (Recommendation Form) ตามแบบฟอร์มที่ธนาคารกำหนด จำนวน 2 ชุด 

กรณีผู้สมัครเป็นพนักงานธนาคาร 

9. หลักฐานการสมัครต่างๆ ตามข้อ 1 - 7
10. หนังสือรับรองจากหัวหน้างานเพื่อสนับสนุนการขอทุนการศึกษาระดับปริญญาโทจากผู้บังคับบัญชา
     ตามแบบฟอร์มที่ธนาคารกำหนด 

เอกสารทุกฉบับให้เขียนรับรอง 'สำเนาถูกต้อง' และลงชื่อกำกับไว้ด้วย และผู้สมัครจะต้องตรวจสอบและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกาหนด เมื่อคณะกรรมการคัดเลือกได้ตรวจสอบคุณสมบัติจากเอกสารและหลักฐานแล้ว ถ้าปรากฏในภายหลังว่า ผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครจะถือว่าขาดคุณสมบัติทันที

การรับสมัคร
ผู้สนใจสมัคร สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 10 เมษายน 2558 ที่ www.bangkokbank.com หัวข้อ เกี่ยวกับธนาคารกรุงเทพ > งานกับธนาคาร > ทุนการศึกษาธนาคารกรุงเทพ โดยสามารถสมัครได้ด้วยตนเองหรือส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครข้างต้น มาที่

งานพัฒนาและเตรียมผู้บริหาร สายทรัพยากรบุคคล ชั้น 2
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ สานักงานพระราม 3
เลขที่ 2222 ถนนพระราม 3
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120

ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. (66) 0-2296-8358

กำหนดการ

 รายละเอียด
 ทุนทุกประเภท
รับสมัคร
วันนี้ – 10 เมษายน 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเดือนเมษายน 2558
สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์เบื้องต้น:
 • แบบทดสอบวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา
 • แบบทดสอบบุคลิกภาพ
 • แบบทดสอบภาษาอังกฤษ
เดือนเมษายน 2558
สอบสัมภาษณ์เดือนพฤษภาคม 2558
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเดือนมิถุนายน 2558

หมายเหตุ: ธนาคารขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงกำหนดการตามความเหมาะสม

ต้องการคำแนะนำในการเตรียมตัวสอบ เพื่อให้ได้คะแนน TOEFL , IELTS, GRE, GMAT ติดต่อพี่ๆ TeamAce! ได้เลยนะคะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น