วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

การสอบ GRE® (Graduate Record Examinations)


GRE เป็นการทดสอบสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาและโรงเรียนด้านการบริหารทั่วโลก

ใครบ้างที่ต้องสอบ GRE:

GRE เป็นการทดสอบสำหรับผู้ที่ต้องการจะสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ในด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์สังคม ด้านธุรกิจ ด้านมนุษยศาสตร์และศิลปะ ด้านศึกษาศาสตร์ และด้านอื่นๆ รวมถึงการสมัครเข้าเรียนในระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ สถาบันการศึกษาต่างๆจะใช้คะแนน GRE เป็นตัวพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันนั้นๆ
สมัครได้ที่ไหน: สำหรับการลงทะเบียนสอบ GRE และข้อมูลอัพเดทต่างๆเกี่ยวกับการสอบ ดูข้อมูลได้ที่ www.ets.org/gre


GRE revised General Test (การสอบทั่วไป)

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2011 เป็นต้นไป GRE จะใช้ข้อสอบฉบับแก้ไขสำหรับการทำการทดสอบทั่วไปข้อสอบ GRE ฉบับแก้ไขมีการวัดทักษะในด้านต่างๆเหมือนกับข้อสอบ GRE ตัวเดิมดังนี้ – ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ, ความสามารถด้านคณิตศาสตร์, ความสามารถด้านการเขียนวิเคราะห์ ทักษะความรู้เหล่านี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การศึกษาคณะใดคณะหนึ่ง แต่จำเป็นต่อการศึกษาในทุกคณะวิชา การปรับปรุงแก้ไขข้อสอบจะช่วยทำให้คุณได้รับประสบการณ์การสอบที่ดีขึ้น และข้อสอบมีรูปแบบคำถามใหม่ๆ ที่จะช่วยทำให้คุณมีความพร้อมต่อการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไป ในข้อสอบ GRE ฉบับแก้ไขคุณจะได้พบกับ:
 • การใช้สถานะการณ์ในชีวิตจริงมากขึ้น เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับความต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและด้านการบริหาร
 • การใช้คำศัพท์ที่ไม่เป็นประโยคน้อยลง โดยจะเน้นด้านอ่านมากขึ้น---และไม่มีคำศัพท์ตรงกันข้ามหรือคำเหมือน
 • มีการเพิ่มรูปแบบใหม่ๆในการทำข้อสอบ รวมถึงการสามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนคำตอบในข้อสอบ การข้ามคำถามได้และอื่นๆ ซึ่งทั้งหมดจะรวมอยู่ในส่วนเดียวกัน อีกทั้งยังอนุญาตให้คุณใช้กลยุทธ์ในการสอบส่วนตัวของคุณมากขึ้น
 • รูปแบบคำถามใหม่ เช่น คุณสามารถใส่ตัวเลขหรือตอบคำถามได้มากกว่าหนึ่งคำตอบ เพื่อเปิดโอกาสให้คุณได้อธิบายการตอบคำถามของคุณได้ดีขึ้น
 • ให้มีการใช้เครื่องคำนวณได้ ในส่วนของวิชาคณิตศาสตร์ (สำหรับการสอบ GRE แบบใหม่ที่เป็น paper-based test จะมีการจัดหาเครื่องคำนวณไว้ให้ใช้ที่ศูนย์สอบระหว่างการสอบ)


โครงสร้างของการสอบแบบ Computer-based test:

Verbal Reasoning: ใช้วัดความสามารถในด้านการวิเคราะห์และประเมินบทความ และความสามารถในการหาข้อสรุป, วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างๆของประโยค เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างคำและความคิด แบ่งข้อสอบออกเป็น 2 ส่วน ใช้เวลา 30 นาที มีข้อสอบ 20 ข้อ
Quantitative Reasoning: วัดความสามารถขั้นและความเข้าใจพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ รวมไปถึงการแก้ปัญหาเชิงวิเคราะห์ และการวิเคราะห์เหตุผล จะแบ่งคำถามเท่าๆกันระหว่าง เลขคณิต, พีชคณิต, เรขาคณิต และการวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งข้อสอบออกเป็น 2 ส่วน ใช้เวลา 35 นาที มีข้อสอบ 20 ข้อ 
Analytical Writing: ใช้วัดความสามารถการแสดงความคิดเห็นและการเสนอแนวคิด, การวิเคราะห์และวิจารณ์ รวมถึงการเสนอแนวคิดเพื่อใช้ในหัวข้ออภิปรายต่างๆ ข้อสอบไม่ได้ทดสอบความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ ข้อสอบแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การเขียนวิจารณ์บทความ ให้เวลา 30 นาที และการเขียนแสดงความคิดเห็น ให้เวลา 30 นาที Unscored Section: ส่วนที่ยังไม่สามารถระบุคะแนนได้ จะอยู่ในคำถามส่วนใดก็ได้ 
Research Section: ส่วนที่เป็นแบบสอบถามและไม่มีคะแนนให้ ส่วนใหญ่จะอยู่ในส่วนท้ายของข้อสอบ


โครงสร้างของการสอบแบบ Paper-Based Test

Verbal Reasoning: แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนละ 35 นาที แต่ละส่วนมีข้อสอบ 20 ข้อ 
Quantitative Reasoning: แบ่งเป็น 2 ส่วน ให้เวลา 35 นาที แต่ละส่วนมีข้อสอบ 20 ข้อ 
Analytical Writing: แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือ เขียนวิจารณ์บทความ ให้เวลา 30 นาที ส่วนที่สองคือ เขียนแสดงความคิดเห็น ให้เวลา 30 นาที
มีศูนย์สอบที่ได้รับมอบอำนาจประมาณ 700 ศูนย์สอบในกว่า 160 ประเทศ ดังนั้นคุณสามารถหาศูนย์สอบที่สะดวกได้ การสอบ GRE ฉบับแก้ไขสำหรับการสอบทั่วไปใน computer-based test จะมีให้บริการสอบตลอดปีในเกือบทุกทวีปทั่วโลก ในพื้นที่ที่ไม่มีการสอบแบบ computer-based test จะมีการจัดสอบ paper-based test แทน จัดการสอบปีละสามครั้งในเดือนตุลาคม, เดือนพฤศจิกายน และ เดือนกุมภาพันธ์


การเตรียมตัวสอบ

ฟรี เครื่องมือเตรียมตัวสอบอย่างเป็นทางการ มีบริการเพื่อให้คุณได้เริ่มฝึกสำหรับข้อสอบ GRE ฉบับแก้ไขซึ่งจะประกอบด้วย
 • POWERPREP®II software : เป็นการทำความเข้าใจข้อสอบที่มีลักษณะใกล้เคียงกับการสอบแบบ computer-based test
 • The Practice Book for the Paper-Based GRE® revised General Test : ซึ่งจะช่วยให้เกิดความเคยชินกับการทำข้อสอบแบบ paper-based test ในการสอบ GRE ฉบับแก้ไข
เริ่มเตรียมตัวสำหรับการสอบ GRE โดยเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่ www.ets.org/gre/revised/prepare.


การลงทะเบียนสอบ

คุณสามารถลงทะเบียนสอบ GRE แบบ General Test ออนไลน์โดยใช้บัตรเครดิตได้ทางเว็บไซต์ คุณสามารถลงทะเบียนสอบ GRE แบบ computer-based test ผ่านทางโทรศัพท์ หรือทางจดหมายได้ สำหรับการลงทะเบียนสอบ GRE แบบ paper-based test ให้สมัครทางจดหมายส่งไปที่ www.ets.org/gre เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
ค่าธรรมเนียมการสอบ 160 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐฯ สำหรับ United States, Guam, U.S. Virgin Island และ Puerto Rico ค่าธรรมเนียมสอบ 190 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐฯ สำหรับประเทศอื่นๆ


การรายงานผลการสอบ

จะเปลี่ยนการให้คะแนนตามรูปแบบ GRE ฉบับแก้ไขสิ่งที่คุณควรจะรู้เกี่ยวกับระดับคะแนนแบบใหม่
 • คะแนนด้านภาษาอังกฤษ คะแนนในช่วง 130 – 170 คะแนน ความแตกต่างของคะแนนช่วงละ 1 (คะแนนช่วง 200 – 800 คะแนน ความแตกต่างของคะแนนช่วงละ 10)
 • คะแนนด้านคณิตศาสตร์ คะแนนในช่วง 130 – 170 คะแนน ความแตกต่างของคะแนนช่วงละ 1 ( คะแนนช่วง 200 – 800 คะแนน ความแตกต่างของคะแนนช่วงละ 10)
 • คะแนนด้านการเขียนวิเคราะห์ จะแสดงคะแนนช่วง 0 – 6 คะแนน ความแตกต่างของคะแนนช่วงละ 0.5 คะแนน รายละเอียดของคะแนนในเรื่องการเขียนจะแนบมากับรายงานผลการสอบของท่าน 
หากคุณไม่ได้ตอบคำถามในส่วนของภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ หรือ การวิเคราะห์ รายงานจะแสดงคะแนนเป็น No Score (NS)
โปรดแน่ใจว่าคุณส่งคะแนนสอบไปยังสถาบันที่คุณสมัครก่อนวันที่หมดเขตการรับสมัครของแต่ละสถาบัน และหากคุณต้องการสอบในช่วงเดือนสิงหาคม และเดือนพฤศจิกายน คุณต้องคำนึงถึงระยะเวลาในการรายงานผลการสอบด้วย หากโรงเรียนต้องการให้คุณส่งคะแนนสอบก่อนเดือนพฤศจิกายน คุณจะต้องทำการสอบก่อนเดือนสิงหาคม เพื่อให้แน่ใจว่าคะแนนของคุณจะออกทันเวลา

GRE Subject Tests (การสอบเฉพาะวิชาสาขา)
การสอบเฉพาะวิชาสาขา จะช่วยให้คุณโดดเด่นเหนือผู้สมัครคนอื่นๆ โดยการเน้นความรู้และระดับความสามารถในสิ่งที่คุณถนัด การสอบเฉพาะวิชาสาขาจะเน้นความสามารถในวิชาเฉพาะทาง มีสอบใน 8 สาขาวิชา ได้แก่
 • Biochemistry , Cell and Molecular Biology จุลชีววิทยา , จุลชีววิทยา เซลล์ และโมเลกุล
 • Biology ชีววิทยา
 • Chemistry เคมีวิทยา
 • Computer Science วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • Literature English วรรณคดีอังกฤษ
 • Mathematics คณิตศาสตร์
 • Physics ฟิสิกส์
 • Psychology จิตวิทยา
การสอบแต่ละวิชาขึ้นอยู่กับสาขาวิชาที่เลือก และขึ้นอยู่กับระเบียบของสาขาวิชานั้นๆ การสอบจะเป็นแบบ Paper-test ซึ่งจะจัดสอบตามศูนย์สอบทั่วโลกปีละ 3 ครั้ง คือ เดือนตุลาคม เดือนพฤศจิกายน และเดือนเมษายน

การลงทะเบียนสอบ

คุณสามารถลงทะเบียนวิชาเฉพาะออนไลน์ได้ที่ www.ets.org/gre/subject/register ใช้บัตรเครดิตเท่านั้น คุณสามารถลงทะเบียนสอบโดยจดหมายได้ด้วย เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ets.org/gre/subject
ค่าธรรมเนียมการสอบวิชาเฉพาะ คือ 150 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐฯ ทั่วโลก ยกเว้นประเทศสหรัฐอเมริกา, U.S. Territories & Puerto Rico ค่าธรรมเนียมสอบเท่ากับ 130 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐฯ


การรายงานคะแนนสอบ

คะแนนสอบรวมของทุกวิชาจะแสดงคะแนนอยู่ในช่วง 200 – 900 คะแนน บางวิชาช่วงคะแนนจะอยู่ที่ 20 – 99 คะแนน คะแนนสอบวิชาเฉพาะจะส่งให้คุณและสถาบันที่คุณได้เลือกไว้ภายใน 6 สัปดาห์ หลังการสอบ

ติวสอบ GRE โทรหาเราสิคะ
หลักสูตรอื่น ๆ ที่เปิดสอน
Group Class:
- Pre-TOEFL (Weekdays)
- TOEFL (Weekdays)
- TOEIC (Weekends)
Private Class: TOEFL, Pre-TOEFL, IELTS, TOEIC, SAT, GED, GMAT หรือหลักสูตรเฉพาะด้านตามความต้องการของผู้เรียน เช่น English for Job Interview, English for High School
ข้อมูลเพิ่มเติม: 053-895699, 081-8212686, 086-6703777 สอบถามได้ตลอด เปิดทำการทุกวัน จันทร์ - อาทิตย์ ไม่มีวันหยุดค่ะ
Line: acecnx

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น